top of page

Kapitalvärdet

Kapitalvärdet grundar sig på skogsfastighetens förväntade avkastning, som består av kommande nettokassaflöden. Metsä ja Puut -tjänstens kassaflöde grundar sig på framtida inkomster från försäljning av trä, samt olika slags utgifter. För framtida inkomster gäller dock vissa osäkerhetsfaktorer, vilka tas i beaktande genom diskontering av framtida kassaflöden till nutid. Framtida inkomster från försäljning av trä värderas enligt en tillväxtmodell, som spår framtida tillväxt av skogen. Skogsvårdsåtgärder, såsom jordbearbetning, plantering av träd efter avverkning och skötsel av trädplantor orsakar utgifter som också tas i beaktande i beräkningarna. Dessutom beaktar Intäktsuppskattningsberäkningen övriga utgifter i samband med nyttjande av skog, såsom underhåll av vägar, skogsförsäkringar samt administrativa utgifter.

Tree Stump

Läs mer om de olika metoderna

Metsä ja Puut -skogsfastighetsvärderingen innehåller förutom kapitalvärdet även summeringsvärdet  och marknadsvärdet.

bottom of page